תנאי שימוש

 

שלום וברוכים הבאים לאתר Goodi.co.il   ו/או ליישומון Goodi (להלן: "האתר", "אתר האינטרנט" ו"האפליקציה" בהתאמה). האתר ו/או האפליקציה מאפשר לבעלי החנויות בו למכור את מרכולתם למי מגולשי האתר ו/או האפליקציה. האתר ו/או האפליקציה אינו ספק של איזו מהסחורה הנסחרת בין בעלי החנויות כהגדרתם במסמך זה לבין הצרכנים כהגדרתם במסמך זה.

 

חברת גודי פתרונות הסעדה בע"מ (להלן: "החברה"), מאפשרת גישה אל האתר ו/או האפליקציה המצויה בשליטתה והידועה בשמה "גודי", וגם לשירותים הכפופים לאתר ו/או לאפליקציה זו והזמינים משם המתחם (www.goodi.co.il) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר ו/או האפליקציה – הכל בכפיפות לתנאי השימוש (להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים להלן.

 

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ו/או באפליקציה. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר ו/או באפליקציה.

 

1.                 הקדמה

 

1.1.        הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2.        בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באפליקציה", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר ו/או האפליקציה, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר ו/או באפליקציה בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ו/או האפליקציה ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".

1.3.        המונחים "החברה", "האתר", "האפליקציה", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

1.4.        ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

1.5.        המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.6.        החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או באפליקציה, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או האפליקציה, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי החברה.

1.7.        החברה ממליצה לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה בו אתה מחויב.

1.8.        בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ו/או באפליקציה המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ו/או באפליקציה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר ו/או באפליקציה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ו/או באפליקציה.

1.9.        תנאים אלה חלים על השימוש באתר ו/או באפליקציה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10.     לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה. בכל כניסה לאתר ו/או לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית באתר.

1.11.     תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר ו/או באפליקציה של החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.12.     תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.13.     אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ו/או באפליקציה.

1.14.     בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ו/או באפליקציה ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת דוא"ל.

 

2.                 מטרת האתר ו/או האפליקציה

 

2.1.        אתר זה ו/או האפליקציה נועד להוות פלטפורמה באמצעותה ניתן להזמין משלוחים ו/או איסוף הזמנות (Takeaway) של דברי מזון ושתיה מבתי עסק המספקים מוצרים ו/או שירותים מסוג זה. האתר ו/או האפליקציה הוקם בישראל וחלים עליו חוקי מדינת ישראל.

 

3.                 אחריות

 

3.1.        החברה מאפשרת לבתי עסק שונים לפרסם את מוצריהם באתר ו/או באפליקציה, כמו גם מידע על מוצריהם ו/או שירותיהם לרבות, אך לא רק, תמונות, מחירים, תפריטים ועוד, אותם מציעים בתי העסק למשתמש.

3.2.        כמו כן, החברה מאפשרת למשתמש לצפות בתוכן האמור ולהתקשר עם בתי העסק לצורך רכישה של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים על-ידי בתי העסק, ובעצם משמשת כמתווך בין הצדדים.

3.3.        יובהר, כל המידע אשר מופיע באתר ו/או באפליקציה נמסר לחברה על-ידי בתי העסק בלבד ובאחריותם המלאה והבלעדית.

3.4.        החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן למידע המופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או לאי שביעות משתמש ממוצר ו/או שירות אשר הופיע באתר ו/או באפליקציה לרבות, אך לא רק:

3.4.1.   טיב המוצרים ו/או השירותים;

3.4.2.   איכות המוצרים ו/או השירותים;

3.4.3.   אופן ואיכות אריזת המוצרים;

3.4.4.   מחיר המוצרים ו/או השירותים;

3.4.5.   מועדי משלוחים ו/או איסוף הזמנות;

3.4.6.   טעויות בביצוע משלוחים ו/או איסוף הזמנות מוצרים ו/או שירותים;

3.4.7.   כל פער בפעולה ו/או עסקה שבוצעה עם בית עסק דרך האתר ו/או האפליקציה;

3.4.8.   נאמנות ותוקף תעודות כשרות (במידה וצוין).

3.5.        החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן על עמידתם ו/או אי-עמידתם של בתי העסק המפרסמים באתר על הוראות הדין לרבות, אך לא רק חוקי הגנת הצרכן, חוקים ותקנות הנוגעים לפיקוח תברואה, חוקים וצווים הנוגעים להפעלת ורשיונות בתי עסק, תעודות כשרות, חוקים הנוגעים לדיני חיובים וכיו"ב.

3.6.        יובהר, החברה מהווה פלטפורמה בלבד להצגת התוכן האמור ולקישור בין בית עסק לבין משתמש. החברה לא מנטרת ו/או מסננת ואיננה יכולה לנטר ו/או לסנן תוכן זה והיא אינה מהווה ולא יכולה להוות צד להתקשרות כלשהי בין משתמש לבית עסק. כל עסקה שתתבצע בין משתמש ובית עסק תהיה עסקה שתנוהל רק בין שני הצדדים הללו, והחברה איננה צד לעסקה זו בשום אופן. יודגש, החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה למוצרים ו/או לשירותים שנרכשים מבתי העסק דרך האתר ו/או האפליקציה.

3.7.        באתר ו/או באפליקציה ניתן למצוא התייחסות תזונתית למוצרים שונים המפורסמים בו. אין מדובר בהמלצות תזונה מכל סוג ואין החברה אחראית לכל שימוש ו/או הסתמכות של משתמש ו/או כל צד שלישי על המלצות אלו.

3.8.        החברה לא תשא באחריות לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש באתר ו/או באפליקציה, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה ממוצרים פגומים, תיאור לא מדויק של המוצר הנסחר, אי-שביעות רצון של הצרכן מהמוצר שרכש, אי-הגעה של מוצר ו/או איחור במשלוח ו/או הגעה של מוצר או שירות שנרכש מבית עסק, אובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. האמור לעיל נכון אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

3.9.        האתר ו/או האפליקציה, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר ו/או האפליקציה, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

3.10.     בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים ו/או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית ו/או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך ו/או הקשורה לשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או לביצועי האתר ו/או לביצועי האפליקציה ו/או למתן ו/או אי-מתן שירותים ו/או למידע הכלול בשירותים.

3.11.     הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לחברה ו/או לאתר ו/או לאפליקציה.

3.12.     בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

3.12.1.         המידע והתוכן המצוי באתר ו/או באפליקציה;

3.12.2.         לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או האפליקציה;

3.12.3.         לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר ו/או האפליקציה;

3.12.4.         לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ו/או האפליקציה;

3.12.5.         לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או האפליקציה או את הגישה לאתר ו/או האפליקציה.

 

4.                 רציפות, זמינות ואמינות השירות

 

4.1.        החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או באפליקציה בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

4.2.        החברה רשאית לסגור את האתר ו/או האפליקציה ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

4.3.        החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר ו/או באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

4.4.        אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר ו/או באפליקציה. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר ו/או באפליקציה, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

 

5.                 השימוש באתר ו/או באפליקציה

 

5.1.        עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, אמינות התוכן, ההמלצות, המגבלות או התגובות המופיעות בתוכן האתר ו/או האפליקציה.

5.2.        השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ו/או באפליקציה ובשירותי האתר ו/או האפליקציה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.3.        השימוש באתר ו/או באפליקציה הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

5.4.        אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ו/או האפליקציה.

5.5.        אין להציג תכנים מהאתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר ו/או באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.6.        על המשתמש באתר ו/או באפליקציה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ו/או באפליקציה.

5.7.        על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר ו/או לאפליקציה, כתיבת ביקורת למשל, אתה מאשר לאתר לשמור את התכנים הללו בשרתי האתר ו/או האפליקציה לזמן בלתי מוגבל ולעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר ו/או האפליקציה.

5.8.        השימוש באתר ו/או באפליקציה מוגבל למשתמשים פרטיים כצרכנים, ועסקים ו/או בתי עסק המפרסמים את שירותיהם באתר ו/או באפליקציה (כאשר עבור כל בית עסק יהא הסכם פרטני אשר יפרט את התחייבויותיו של בית העסק כלפי החברה).

5.9.        התשדורות והמידע אל האתר ו/או האפליקציה וממנה אינן חסויות, אלא אם צוין במפורש אחרת. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ו/או האפליקציה ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.10.     אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר ו/או האפליקציה או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

5.11.     השימוש באפליקציה מוגבל למשתמשים בני 16 ומעלה.

5.12.     המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תוכן שהעלה לאתר ו/או לאפליקציה, וכל תוצאה שנגרמה עקב העלאת תוכן האמור. לכן, המתשתמש מתחייב להעלות אך ורק תוכן שמקיים את תנאי שימוש אלה. בכניסתך לאתר ו/או לאפליקציה זה אתה מתחייב במפורש שלא:

5.12.1.         לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

5.12.2.         להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.

5.12.3.         להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.

5.12.4.         להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.

5.12.5.         להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.

5.12.6.         לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, של משתמשים אחרים ו/או בתי עסק המפרסמים באתר ו/או באפליקציה.

5.12.7.         להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.

5.12.8.         להשתמש באתר ו/או באפליקציה בהקשר של "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי.

5.12.9.         ליצור באופן פעיל או סביל את הרושם כי זהותך אינה זהותך האמיתית, כישוריך אינם כישוריך האמיתיים, מאפיינך אינם מאפיינך האמיתיים או שהכשרתך אינה הכשרת האמיתית.

5.12.10.      להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה שאיננו נכון ומדויק.

5.12.11.      להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

 

6.                 קישורים חיצוניים

 

6.1.        האתר ו/או האפליקציה עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2.        אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר ו/או האפליקציה וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.

6.3.        אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או באפליקציה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.

6.4.        החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5.        החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר ו/או באפליקציה. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה על ידי צדדים שלישיים.

 

7.                 שימוש לרעה באתר ו/או באפליקציה

 

7.1.        החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים בו.

7.2.        החברה שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל, ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

7.3.        כיוון שהחברה אינה יכולה לוודא כי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ובתי העסק המפרסמים באתר ו/או באפליקציה הינם בפועל בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים ו/או מפורסמים לאתר ו/או לאפליקציה, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

7.4.        ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.

7.5.        אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

 

8.                 תוכן באתר ו/או באפליקציה

 

8.1.        החברה אינה מנטרת ובודקת מידע ו/או תוכן המועלה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או תוכן המפורסם על-ידי בתי העסק ו/או המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. החברה אינה אחראית, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאתר ו/או לאפליקציה על ידי משתמש ו/או בית עסק ואשר עשוי להיות מוצג באתר.

8.2.        אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.

8.3.        אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר ו/או באפליקציה כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת על-ידי החברה. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד והחברה לא תשא באחריות כלשהי בגינן.

8.4.        החברה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכל תוכן אחר שהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום.

8.5.        החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

8.6.        החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר ו/או האפליקציה כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

8.7.        החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או באפליקציה על-ידי המשתמשים ו/או בתי העסק ו/או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או באפליקציה נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

8.8.        הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

8.8.1.   עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

8.8.2.   עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או באפליקציה שלא בהתאם ליכולות האתר ו/או האפליקציה;

8.8.3.   אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה

8.8.4.   הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;

8.8.5.   הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר ו/או לאפליקציה, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;

8.8.6.   כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

8.8.7.   כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ו/או האפליקציה בפרט;

8.8.8.   כוללים פרטי אמצעי תשלום, לרבות אך לא רק, פרטי כרטיס אשראי אשר אינם שלך ו/או אינך רשאי לעשות בהם שימוש על-פי דין;

8.8.9.   כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;

8.8.10.         כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

8.8.11.         כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

8.8.12.         כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

8.9.        החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באתר ו/או באפליקציה, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

8.10.     החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או לאפליקציה. החברה אינה מתחייבת, שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר ו/או באפליקציה. למרות האמור לעיל, החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר ו/או לאפליקציה יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

8.11.     החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ו/או באפליקציה ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

8.12.     החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר ו/או לאפליקציה. החברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

9.                 שימוש בינלאומי באתר ו/או באפליקציה

 

9.1.        לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר ו/או האפליקציה, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 

10.             פרטיות

 

10.1.     החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2.     הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או בעת ביצוע הזמנת מוצר ו/או שירות באתר ו/או באפליקציה יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר ו/או באפליקציה.

10.3.     אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. מובהר כי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter, וכיו"ב.

10.4.     עם רישומך במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת ומדיום אחר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

10.5.     אם ברצונך כי פרטייך יימחקו מן המאגר, או אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל .

10.6.     המשתמש באתא ו/או באפליקציה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 

11.             קניין רוחני

 

11.1.     האתר ו/או האפליקציה עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2.     האתר ו/או האפליקציה והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר ו/או באפליקציה הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר ו/או באפליקציה.

11.3.     כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה ו/או מפרסמים שונים ו/או בתי העסק המפרסמים באתר ו/או באפליקציה.

11.4.     אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.5.     כאשר אתה מעלה תוכן לאתר ו/או לאפליקציה, אתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

11.6.     כאשר אתה מעלה תוכן לאתר ו/או לאפליקציה אתה פוטר את החברה מכל אחראיות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.7.     אתה מתחייב שלא להעלות לאתר ו/או לאפליקציה תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

11.8.     אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר ו/או באפליקציה, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר ו/או מפרסם/בית עסק המפרסם באתר ו/או באפליקציה, אנא שלח דוא"ל לחברה ואשר מכיל את הפרטים הבאים:

 

11.8.1.         מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה.

11.8.2.         מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

11.8.3.         פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).

11.8.4.         הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.8.5.         הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.8.6.         חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.9.     החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר לכאורה תוך 72 שעות ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון.

11.10. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.

11.11. לפני שאתה מנסח לחברה הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.

11.12. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

11.13. שמה של החברה, שם האתר, שם האפליקציה וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר ו/או באפליקציה הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

12.             פרסומת

 

12.1.     האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ו/או באפליקציה, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ו/או באפליקציה או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או באפליקציה. החברה אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר ו/או באפליקציה.

12.2.     האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר ו/או באפליקציה הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר ו/או באפליקציית החברה אינה מורה כי החברה מעודדת או ממליצה למשתמש להעזר בשירותי המפרסמים.

 

13.             סקרים ושאלונים

 

13.1.     החברה רשאית לכלול באתר ו/או באפליקציה שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר ו/או באפליקציה, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

13.2.     על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו.

 

14.             הפסקת שימוש

 

14.1.     החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

14.2.     החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר ו/או באפליקציה, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.

14.3.     החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר ו/או לאפליקציה, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר ו/או האפליקציה.

14.4.     החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר היא חושבת שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

 

15.             שיפוי

 

15.1.     אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

16.             סמכות שיפוט

 

16.1.     תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר ו/או באפליקציה, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. 

16.2.     תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.

16.3.     חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

16.4.     על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין

 

17.             יצירת קשר

 

17.1.     החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ו/או האפליקציה וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר ו/או באפליקציה תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

17.2.     חברת גודי פתרונות הסעדה בע"מ, מחלקת שירות לקוחות, מרחוב אבא הלל 7, רמת גן.

17.3.     מספר טלפון 03-6132120

17.4.     כתובת דואר אלקטרוני service@goodi.co.il

 

חברת גודי מאחלת לכם גלישה מהנה ונעימה !